17 cf83ceb2ceb1 cebacf8dcf81ceb9ceb1 cebcceb7cebdcf8dcebcceb1cf84ceb1 cf84ceb7cf82 ceb5ceb8ceb5cebbcebfcebdcf84ceb9cebaceaecf82 ceb1
2023 06 28 084840 2

Εθελοντική Αναθεώρηση της ΕΕ (EUVR)

Πρόσφατα, Μάιος 2023, δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση, 308 σελίδων, με τις Εθελοντικές Επιθεωρήσεις 2023 της Ε.Ε. [ΕΔΩ]

Τα Κύρια μηνύματα της Εθελοντικής Αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου 2023 είναι τα εξής:

Η ΕΕ επιβεβαιώνει, με την υιοθέτηση της πρώτης Εθελοντικής Αναθεώρησης της ΕΕ (EUVR), τη δέσμευσή της για την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της ατζέντας 2030, μέσω της εσωτερικής και εξωτερικής της δράσης, ως κοινός παγκόσμιος οδικός χάρτης. Με βάση την έννοια της «συνολικής κυβέρνησης», η ΕΕ εφαρμόζει την Ατζέντα 2030 σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που τοποθετεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στον πυρήνα της πολιτικής της ΕΕ. Όλες οι ενέργειες και οι πολιτικές της ΕΕ συμβάλλουν στην υλοποίηση των ΣΒΑ. Η ΕΕ στοχεύει σε υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας μέσω βαθιάς μετασχηματιστικών πολιτικών και στρατηγικών, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, οι οποίες συνδέονται εγγενώς με την επιδίωξη των ΣΒΑ και την προώθηση του παγκόσμιου μετασχηματισμού σε έναν βιώσιμο και ειρηνικό κόσμο.

Η πρόοδος προς τους ΣΒΑ σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αποδειχθεί ανεπαρκής μέχρι στιγμής – μια τάση πρόκλησης που επιβεβαιώνεται από την τελευταία Έκθεση του ΟΗΕ για τους ΣΒΑ. Η επίτευξη των ΣΒΑ παρεμποδίστηκε από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, τις συγκρούσεις, τις αυξανόμενες ανισότητες, την κλιματική αλλαγή και τα αυξανόμενα επίπεδα περιβαλλοντικής υποβάθμισης και τις επιπτώσεις του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η απάντηση της ΕΕ στις διάφορες συνεχιζόμενες κρίσεις βασίζεται και αποσκοπεί στην υποστήριξη του πλαισίου εφαρμογής των ΣΒΑ. Ενώ η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο σε μια μεγάλη πλειονότητα των ΣΒΑ από την έγκριση της Ατζέντας, αυτή δεν ήταν πάντα ομοιόμορφη. Απαιτείται περισσότερη πρόοδος στην ΕΕ σε πολλούς ΣΒΑ, ιδίως σε αυτούς που σχετίζονται με την προστασία και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.

Οι προτεραιότητες της Επιτροπής συνδέονται στενά με τα «5 P» του προοιμίου της ατζέντας 2030. Η Επιτροπή επιδιώκει την εφαρμογή των ΣΒΑ προωθώντας τις πρωταρχικές της φιλοδοξίες μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που ορίζονται στα ετήσια προγράμματα εργασίας της Επιτροπής. Έτσι, οι ΣΒΑ ενσωματώνονται στις πολιτικές της ΕΕ και προσανατολίζουν την πολιτική και τη νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ. Κεντρικό στοιχείο της προσέγγισης της Επιτροπής για τη συνοχή των πολιτικών για την αειφόρο ανάπτυξη είναι το αναθεωρημένο πλαίσιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, το οποίο περιλαμβάνει αρκετές βελτιώσεις για τη βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ. Αυτό απαιτεί τώρα η εκτίμηση επιπτώσεων κάθε νομοθετικής πρότασης να προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η δράση της ΕΕ θα συμβάλει στην υλοποίηση των ΣΒΑ.

Το EUVR περιέχει μια στρατηγική επισκόπηση των δεσμεύσεων και των στόχων της ΕΕ για την πρόοδο προς τους ΣΒΑ, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, ποσοτικοποιημένων στόχων για το 2030. Παρέχει μια ολοκληρωμένη περίληψη των εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων της ΕΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης των ΣΒΑ. ως εκτιμήσεις σχετικά με τη συνοχή των πολιτικών μεταξύ των δράσεων και στα δύο επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών συνεργειών και αντισταθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στις χώρες εταίρους. Το EUVR περιλαμβάνει επίσης κατευθύνσεις σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την περαιτέρω προώθηση της εφαρμογής της ατζέντας 2030.

Αυτή η αποφασιστική δράση της ΕΕ δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους και σε πολυμερές επίπεδο, και συνεπώς προωθείται περαιτέρω μέσω των διεθνών εταιρικών σχέσεων της ΕΕ. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί για την παγκόσμια ανάκαμψη υποστηρίζοντας τις χώρες εταίρους σε αναπτυσσόμενες ανθεκτικές κοινωνίες και οικονομίες που ευθυγραμμίζονται με τους ΣΒΑ.

Το Global Gateway είναι η προσφορά και η αποτελεσματική συμβολή της ΕΕ για την ενίσχυση των μέσων υλοποίησης και την αναζωογόνηση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης. Αυτή η στρατηγική θα συμβάλει άμεσα στην εφαρμογή μιας σειράς διασυνδεδεμένων ΣΒΑ. Η ΕΕ θα συνεχίσει να ενσωματώνει ενεργά τους ΣΒΑ στα έργα που αναλαμβάνονται μέσω της Global Gateway, ιδίως σε σχέση με βιώσιμες υποδομές για την ενέργεια, τις μεταφορές και την ψηφιοποίηση. Μαζί με τα κράτη μέλη σε μια προσέγγιση Team Europe, αυτό θα αξιοποιήσει πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα για την υποστήριξη των ΣΒΑ.

Οι ΣΒΑ μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Το EUVR πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια μιας ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης στην οποία συμμετείχαν ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα – θεσμικά όργανα και φορείς της ΕΕ, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, η κοινωνία των πολιτών και το ευρύτερο κοινό. Το EUVR περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για τη συνολική διαδικασία διαβουλεύσεων, καθώς και απόψεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις της εφαρμογής των ΣΒΑ σε επίπεδο ΕΕ.

Η εφαρμογή της Ατζέντας 2030 από την ΕΕ είναι ευθυγραμμισμένη με τις αρχές, τις αξίες και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ, ιδιαίτερα την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμη πιο σημαντική καθώς γιορτάζουμε την 75η επέτειο της ΟΙκουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΦτΦ: Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούν τις προσπάθειες του Ερωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να καταψηφιστεί η πρότατη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποκατάσταση της φύσης/ Restore Nature. Διαβάστε περισσότες ΕΔΩ: Και η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ENVI) καταψήφισε σήμερα Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 την βελτιωμένη έκδοση του νόμου για την αποκατάσταση της φύσης | Για πρώτη φορά η ENVI καταψηφίζει.

17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ

Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece έχει θέσει ως μία από τις προτεραιότητες τη διεκδίκηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης/ 17 SDGs – Agenda 2030. Ως εκ τούτου παρακολουθούμε και συμμετέχουμε στις διεργασίες, εκδηλώσεις, αξιολογήσεις προόδου των 17ΣΒΑ. Ωστόσο παρατηρούμε ότι οι 17 ΣΒΑ δεν είναι αντικείμενο διαλόγου, προγραμματικών θέσεων και συζητήσεων μεταξύ των κομμάτων, των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακόμα και της Κοινωνίας των Πολιτών, σε εκείνο το βαθμό που επιβάλλουν οι συνθήκες αλλά και ο προγραμματισμός.

Στις πρόσφατες εθνικές βουλευτικές εκλογές δεν καταγράψαμε καμία σοβαρή συζήτηση για τους 17 ΣΒΑ, με ευθύνη προφανώς των ίδιων των κομμάτων αλλά και των δημοσιογράφων που δεν υπέβαλαν σχετικές ερωτήσεις.

Στις 8 Οκτωβρίου 2023 έχουμε τις εκλογές για τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας. Από τη μέχρι τώρα πορεία αμφιβάλλουμε κατά πόσο οι 17ΣΒΑ θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων και προγραμμάτων.

Σε ένα χρόνο, 6-9 Ιουνίου 2024 θα πραγματοποιηθούν οι Ευρωεκλογές, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα είναι μια ακόμα αφορμή να συζητηθούν και να αξιολογηθεί η πρόοδος ή όχι των 17 ΣΒΑ.

Οι ΦτΦ χωρίς να θεωρούν τους 17 ΣΒΑ πανάκια και αναγνωριζοντας την υποκρισία πολλών κυβερνήσεων και οργανισμών που θεωρητικά τους υποστηρίζουν, εκτιμούν ότι αποτελούν ένα “εργαλείο” διεκδίκησης από την ΚτΠ αλλά και μια ευκαιρία για συνεργασίες μεταξύ τους σε Εθνικό – Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Για ενημερωτικούς αλλά και για αρχειολογικούς λόγους παρουσιάζουμε το θέμα: “Αξιολόγηση προόδου των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα | Επίσημες κυβερνητικές εκθέσεις (2018, 2022) & της ΚτΠ” [ΕΔΩ]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το θεμα των 17 ΣΒΑ και την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησής τους θα επανέλθουμε.

Το άρθρο 17 ΣΒΑ | Κύρια μηνύματα της Εθελοντικής Αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ – Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου 2023 εμφανίστηκε πρώτα στο Nature Friends.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *