ceb3ceb9cf8ecf81ceb3cebfcf82 cebccf80ceaccebbceb9ceb1cf82 cf80ceb1cf81cebfcf85cf83ceafceb1cf83ceb7 cf84cf89cebd cf83ceb7c2b5ceb1cebd

cl

Παρουσίαση των σηµαντικότερων διατάξεων του νέου γαλλικού κλιµατικού νόµου που ψηφίστηκε στις 20.7.2021

[Γιώργος Μπάλιας, δικηγόρος, αν. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο]

Στις 20 Ιουλίου 2021 ολοκληρώθηκε η ψήφιση του κλιµατικού νόµου από τη Βουλή και τη Γερουσία. Θα αναφερθούµε στις βασικές ρυθµίσεις αφού προηγουµένως διατυπώσουµε ένα γενικό σχόλιο.

Ένα γενικό σχόλιο
Ο εν λόγω νόµος δεν είναι µια επανάσταση στο δίκαιο του περιβάλλοντος και της ενέργειας αλλά, κατά βάση, ένας νόµος που αποσαφηνίζει υπάρχουσες ρυθµίσεις. Οι αποσαφηνίσεις αυτές, ωστόσο, παρουσιάζουν ενδιαφέρον, είναι χρήσιµες χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι συµβάλλουν αποφασιστικά σε δικαιϊκή σταθερότητα. Ο νόµος είναι ένα πολύ πυκνό κείµενο µε πολλούς τεχνικούς όρους. Περιέχει γενικού χαρακτήρα µέτρα (προγραµµατικά) αλλά και ειδικότερα µέτρα.

Ο νόµος περιλαµβάνει και διατάξεις που δεν έχουν νοµική αξία: προγραµµατικά µέτρα, µεγάλοι στόχοι, µέτρα µακροπρόθεσµου χαρακτήρα, διακηρύξεις καλών προθέσεων κοκ. Προβλέπει, επίσης, τη δηµιουργία πολλών σχεδίων και στρατηγικών που δεν µπορούν να λειτουργήσουν µε νοµική δεσµευτικότητα. Ακόµη, και αυτό είναι σοβαρό, περιλαµβάνει µέτρα τα οποία θα περιπλέξουν τη διαδικασία αδειοδότησης των αιολικών πάρκων.
Τέλος, δεν περιλαµβάνει ένα θεµελιώδες µέτρο δηλαδή την τιµή του άνθρακα, πράγµα που θέτει το νόµο στον αντίποδα των πολιτικών της ΕΕ όπως αυτές προβλέπονται ιδίως στο πακέτο “fit for 55”.

Οι βασικές διατάξεις του νόµου
Άρθρο 4 (διαφήµιση): Απαγορεύεται η διαφήµιση των ορυκτών καυσίµων και η παραβίαση της επιφέρει την επιβολή υψηλών προστίµων (µέχρι 75. 000 Ευρώ).
Άρθρο 5 (διαφήµιση): προβλέπεται η σύναψη “κλιµατικού συµβολαίου” µεταξύ των µέσων ενηµέρωσης, των διαφηµιστικών εταιριών και του Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου ώστε να µειωθεί η διαφήµιση για τα προϊόντα που ρυπαίνουν.
Άρθρο 6 (διαφήµιση): Ο έλεγχος θα ασκείται από τον Δήµαρχο στον δήµο του οποίου έχουν έδρα τα µέσα ενηµέρωσης ή η διαφηµιστική εταιρεία.
Άρθρο 11 (πώληση χύµα): Θεσπίζεται υποχρέωση, από τη 1.1.2030, για τα καταστήµατα λιανικής πώλησης µε επιφάνεια ίση ή µεγαλύτερη από 400 τ.µ. να αφιερώσουν στην πώληση προϊόντων χωρίς αρχική συσκευασία, συµπεριλαµβανοµένης και της πώλησης χύµα, τουλάχιστον το 20% της επιφάνειάς τους πώλησης προϊόντων µεγάλης κατανάλωσης.
Άρθρο 12 (πρόληψη αποβλήτων-επαναχρησιµοποίηση): ενίσχυση των δράσεων για την επαναχρησιµοποίηση των προϊόντων και των συσκευασιών.
Άρθρο 15: πρασίνισµα όλων των δηµόσιων συµβάσεων και παραγγελιών
Άρθρο 15 (υλικά από βιολογικούς πόρους): από την 1.1.2024, είναι υποχρεωτική η χρήση υλικών από βιολογικούς πόρους ή χαµηλού άνθρακα τουλάχιστον στο 25% των κατασκευών και των µεγάλων ανακαινίσεων, για όλες τις δηµόσιες συµβάσεις.
Άρθρο 20: η κυβέρνηση αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί σε µεταρρύθµιση του µεταλλευτικού κώδικα.
Άρθρο 22 (αιολικά): υποχρέωση του κυρίου του έργου να απαντήσει στις παρατηρήσεις του Δηµάρχου µετά από τη λήψη σχετικής απόφασης από το δηµοτικό συµβούλιο, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αδειοδότηση.
Άρθρο 22: δηµιουργία ποσοτικών και ποιοτικών στόχων ανάπτυξης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για κάθε περιφέρεια της χώρας.
Άρθρο 22 (2) (βιοαέριο): δηµιουργία µηχανισµών πιστοποίησης παραγωγής βιοαερίου.
Άρθρο 24: ενίσχυση της υποχρέωσης δηµιουργίας µηχανισµών ανάπτυξης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην κατασκευή ή ανακαίνιση βιοµηχανικών και εµπορικών κτιρίων.
Άρθρο 24 (2): αδειοδότηση φωτοβολταϊκών µόνο σε ακαλλιέργητες γαίες.
Άρθρο 25 (προοδευτική παύση των πωλήσεων των θερµικών αυτοκινήτων): από τώρα και µέχρι την 1.1.2030, παύση των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων που εκπέµπουν περισσότερα από 123 γραµµάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόµετρο.
Άρθρο 26 (2) (σταθµοί επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων): καθορισµός του νοµικού καθεστώτος δηµιουργίας και εκµετάλλευσης συλλογικών υποδοµών επαναφόρτισης στα κτίρια δηµόσια και ιδιωτικά).
Άρθρο 27 (ατµοσφαιρικός αέρας): υποχρεωτική δηµιουργία µιας ζώνης µε χαµηλές εκποµπές που οφείλονται στην κίνηση πριν από τις 31.12.2024 σε πολες τις πόλεις πάνω από 150.000 κατοίκους.
Άρθρο 32 (οικοφόρος): Η θέσπιση, εντός δύο ετών, νοµικών διατάξεων που θα επιτρέπουν στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που διαθέτουν οδικό δίκτυο, εφόσον το επιθυµούν, να ορίζουν χρηµατικά ποσά που πρέπει να καταβάλλονται για την οδική µεταφορά προϊόντων.
Άρθρο 47: ένταξη του στόχου της µείωσης κατά 50% της αλλαγής χρήσης γαιών για χωροταξικούς και πολεοδοµικούς σκοπούς, στα χωροταξικά και πολεοδοµικά σχέδια και ενίσχυση του νοµικού πλαισίου για την υλοποίηση του στόχου.
Άρθρο 67 (ποινική διάταξη): θεσπίζεται έγκληµα για τη θέση σε κίνδυνο του περιβάλλοντος.

Μέτρα µακροπρόθεσµου χαρακτήρα
Άρθρο 4 (διαφήµιση): από την 1.1.2028 απαγόρευση της διαφήµισης σχετικά µε την προώθηση ορισµένων νέων επιβατικών αυτοκινήτων.
Άρθρο 11 (συσκευασίες): απαγόρευση από την 1.1.2025, όλων των συσκευασιών που αποτελούνται εν όλω ή εν µέρει από πολυµερή µη ανακυκλώσιµα ή για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα να οδηγηθούν σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.
Άρθρο 11(2) (µαζική εστίαση): υποχρέωση για τη µαζική εστίαση, από την 1.1.2025, να διαθέτουν υπηρεσίες πώλησης (delivery) προϊόντων στους καταναλωτές σε συσκευασίες επααναχρησιµοποιούµενες ή που να αποτελούνται από ανακυκλώσιµα υλικά.
Άρθρο 35 (τιµή άνθρακα για τις αεροπορικές µεταφορές): Για να συµβάλει αποτελεσµατικά στη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, το κράτος θέτει ως στόχο οι αεροµεταφορές, από το 2025, να πληρώσουν τιµή άνθρακα που θα είναι τουλάχιστον ισοδύναµη µε τη µέση τιµή του άνθρακα που ισχύει στην αγορά. Για το προκείµενο θα προωθήσει την γρήγορη θέσπιση σχετικών ενωσιακών ρυθµίσεων. Από τη διατύπωση (“θέτει ως στόχο”) προκύπτει ότι η διάταξη δεν είναι νοµικά δεσµευτική.

Γιώργος Μπάλιας, δικηγόρος, αν. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο – ΠΗΓΗ 

Το άρθρο Γιώργος Μπάλιας: Παρουσίαση των σηµαντικότερων διατάξεων του νέου γαλλικού κλιµατικού νόµου που ψηφίστηκε στις 20.7.2021 εμφανίστηκε πρώτα στο Nature Friends.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *